- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

طبل جنگ افعیان صهیونی

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ اخبار,ادبيات مقاومت

[1] … شبیه معرکه گیران دوره گرد،

ببین!

ببین جماعت مرموز! ماربازان را

قماربازان را

که بر سر من و تو تاس جنگ می  ریزند

و در سبدهاشان

به جای ماهی! زالوست

به جای شب چره، چلپاسه  های ریز و دشت

کجاست معجزه  تان؟

پیمبران دروغین عصر آزادی؟

به احترام تموچین!

به حرمت هیتلر

به سازمان ملل احترام بگذاریم!

به عنکبوت سیاه

به هوچیان می  مانید

بساط معرکه گیران پیر شعبده باز

به ناز شست شما گرم است

کرشمه  های شما

جواز داده به این افعیان صهیونی

که طبل جنگ بکوبید

و گرنه حجت تان چیست؟

در این سکوت سیاه …

مرتضی امیری اسفندقه


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=7017

URLs in this post:
[1] Image: http://hamyanequds.ir/?attachment_id=7018

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.