طبل جنگ افعیان صهیونی

۲۲م تیر, ۱۳۹۸ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

… شبیه معرکه گیران دوره گرد،

ببین!

ببین جماعت مرموز! ماربازان را

قماربازان را

که بر سر من و تو تاس جنگ می  ریزند

و در سبدهاشان

به جای ماهی! زالوست

به جای شب چره، چلپاسه  های ریز و دشت

کجاست معجزه  تان؟

پیمبران دروغین عصر آزادی؟

به احترام تموچین!

به حرمت هیتلر

به سازمان ملل احترام بگذاریم!

به عنکبوت سیاه

به هوچیان می  مانید

بساط معرکه گیران پیر شعبده باز

به ناز شست شما گرم است

کرشمه  های شما

جواز داده به این افعیان صهیونی

که طبل جنگ بکوبید

و گرنه حجت تان چیست؟

در این سکوت سیاه …

مرتضی امیری اسفندقه


فرستاده شده در اخبار،ادبيات مقاومت | بدون نظر

ارسال نظر


+ 3 = 5