خط پایان امپراتوری شیطان(قسمت شانزدهم)

۱۵م آذر, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

اتاق های فکر سیاست سازان امپراتوری

اندروگوین مارشال۲۶ نویسنده و پژوهشگر مسایل  سیاسی آمریکا،  گرفتاری  مردم  آمریکا را برخاسته  از «اتاق های فکر» تحت  مدیریت و فرمانروایی صاحبان کمپانی  های بزرگ و سهامداران و پول  داران عمده  می  داند و می  نویسد:

در درون اتاق های فکر اصلی کشور به ویژه شورای روابط خارجی است که همکاری بین این بخش ها [اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی] تشویق و مدیریت می  شود. این اتاق  های فکر و در رأس آن  ها، شورای روابط خارجی، سیاست سازان امپراتوری آمریکا هستند. اتاق های فکر، نخبگانی را از قدرتمندترین بخش های جامعه ـ نظامی، سیاسی، شرکتی، بانک داری، اطلاعاتی، دانشگاهی، رسانه ای و غیره ـ گردهم می آورند. آن  ها نیز راهبردهای اصلی را بررسی می  کنند و سرانجام با تدوین آن ها، توصیه هایی را برای سیاست خارجی آمریکا ارائه می  دهند. افراد از این اتاق های فکر به درون محافل سیاست سازی رفت و آمد می  کنند و درهای چرخان را بین طراحان سیاست  ها و مجریان آن  ها به وجود می  آورند.

در این چارچوب، اتاق  های فکر، موتورهای روشن فکری امپراتوری آمریکا به شمار می  روند.۲۷

محمدتقی تقی پور

پاورقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۶- Andrew Gavin Marshal

27- سیاحت غرب، شماره نودوسه، به نقل از: www.glolalresearch.ca/index


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر