- جمعيت حاميان آزادي قدس شريف - http://hamyanequds.ir -

خط پایان امپراتوری شیطان ۱۵:حامیان زرسالاران

تاريخ انتشار مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ مقالات تخصصي

برخی نویسندگان با اشاره به همکاری و تبانی مشترک سیاستمداران و هیأت حاکمه آمریکا با زرسالاران و صاحبان شرکت های بزرگ و چند ملیتی غارتگر می  نویسند:

کدام احمقی فکر خواهد کرد که بهترین راه برای حل بحران اقتصادی، دادن تریلیون  ها دلار به کسانی است که بیشتر از همه مسؤول به وجود آمدن این بحران هستند؟ این کاری بی ثمر و پوچ است! به جای پاسخ گو دانستن آن  ها به دلیل خیانت  هایی که مرتکب شده  اند، به آن  ها تریلیون  ها دلار از پول مالیات دهندگان داده می  شود که از آن، برای تثبیت قدرت بیشتر و دریافت امتیازات بی سابقه استفاده کنند. آن  ها آگاهانه، ده ها میلیون نفر را در این روند محروم و فقیر می  کنند. کسانی که یا نسبت به آن چه اتفاق افتاده است، سردر گم هستند یا در انکار به سر می  برند و از رو به رو شدن با جنایت عظیمی که مرتکب شده  اند می  هراسند.۲۵

 محمدتقی تقی پور

پاورقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۵- سیاحت غرب، شماره نودودو، پیشین.


جمعيت حاميان آزادي قدس شريف: http://hamyanequds.ir

URL to article: http://hamyanequds.ir/?p=5469

انجمن حاميان آزادي قدس شريف.