امپراتوری در احتضار (قسمت یازدهم)

۲۸م خرداد, ۱۳۹۶ -

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

بردگی ذهنی: تسلیم روانی

از نظر برخی کارشناسان ذیربط و متخصصان حوزه روان شناسی و جامعه شناسی، سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تبلیغاتی و روانی هیأت حاکمه و قدرت مداران آمریکایی به گونهای است که مردم آمریکا، به خصوص نسل جوان، به تدریج دچار نوعی سرخوردگی روحی و روانی شده و از هرگونه تلاش و حرکت سیاسی و اجتماعی منزوی می گردند. این وادادگی و سرخوردگی سیاسی و اجتماعی، حتی عناصر فعال و پرانرژی را از صحنه خارج و میدان را برای یکه تازی شرکت سالاران آمریکایی خالی و حاشیه امن و آرامی را برای چپاول و غارت بیشتر آنها مهیا می سازد. بروس. ای. لِوین روانشناس بالینی آمریکایی درباره این واقعیت تلخ جامعه خود چنین می نویسد:

زمانی که حقایق درباره دروغها، قربانی شدن و سرکوب، انسان ها را به اقدام و عکس العمل وادار نمی سازد (فعالان پیدرپی سرخورده میشوند. من به مدت ۲۵ سال با انسان هایی کار کرده ام که به آنها تجاوز شده و یا از آنها سوء استفاده کرده اند. به همین دلیل، دیدن افرادی که به مدت طولانی، آشغال به خوردشان داده شده و از نظر روانی چنان ضعیف شدهاند که دیگر نمیتوانند دست به کاری بزنند، شگفت انگیز نیست. تعداد بسیار زیادی از آمریکاییان به دلیل دهه ها شکست های شخصی و سیاسی، کشمکش های مالی، انزوای اجتماعی و تعامل روزمره با نهادهای غیر شخصی و غیرانسانی، چنان ضعیف و فرسوده شده اند که دیگر انرژی دست زدن به اقدامات سیاسی را ندارند). [...]

بسیاری از آمریکاییان از پذیرش این که ما نیز بعد از سال ها سلطه شرکت سالاری داخلی به جایی رسیده ایم که مارلی، آن را «بردگی ذهنی» نامیده است، شرم دارند.۳۱

محمدتقی تقی پور

پاورقی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۱. همان، شماره نود و نه، به نقل از: www.alternet.org


فرستاده شده در مقالات تخصصي | بدون نظر

ارسال نظر